khuccahanhphuc

 
 
Thơ Songthy
Nhạc Dương Thượng Trúc
Hữu Duy trình bày