PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Nước mắt còn để mà rơi
Bao nhiêu tang tóc tơi bời người dân
Bao nhiêu kẻ khổ không cần
Bao nhiêu tiến sĩ rần rần xum xoe?
Bao nhiêu tỷ bạc "ấm nghè"
Bao nhiêu đầu óc bao che phường nào?
Bao nhiêu miệng đã hô hào?
Bấy nhiêu thân xác đưa vào lò thiêu!!!!


lesalongnck

*cậu ấm ông nghè
Nguyễn Cao Khải